Регионална колегия на КИИП гр.Варна

Регистър

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:

  • колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);
  • колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП);
  • колегите, осъществяващи дейност като технически контрол (ТК) по част „конструктивна“ и „транспортна“ на инвестиционните проекти;
  • проектантските бюра;

Регионално ръководство

Професионални секции