Срок за плащане на чл.внос за 2019г. - 19.12.2018г. Фактура за платен чл.внос се издава само на физ.лице след писмено заявление на email: office@kiip-varna.com

Проектанти

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:

 • колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);
 • колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП);
 • колегите, осъществяващи дейност като технически контрол (ТК) по част „конструктивна“ и „транспортна“ на инвестиционните проекти

Легенда:

  • А – активен
  • О – отпаднал
  • ЗЧ – замразено членство
  • П – починал