Срок за плащане на чл.внос за 2019г. - 19.12.2018г. Фактура за платен чл.внос се издава само на физ.лице след писмено заявление на email: office@kiip-varna.com

Чл.внос 2019

Кампанията за плащане на годишен членски внос за 2019г. е открита до 19.12.2018г. (сряда)

Дължими такси съгласно проектантската правоспособност (ПП):

 • Пълна ПП: 120.00 лева
 • Ограничена ПП: 120.00 лева

Други такси, касаещи членството в КИИП:

 • членски внос за „замразена“ правоспособност: 24.00 лева (с подадено заявление до 01.12.2018г. и връщане на персоналния печат) – прекъсва се проектантска правоспособност за период от 1 календарна година
 • членски внос за втора или следваща проектантска правоспособност (придобита въз основа на една и съща диплома): 120.00 лева
 • членски внос за втора или следваща проектантска правоспособност (придобита въз основа на друга диплома): 120.00 лева

Срокове за заплащане на членски внос в КИИП:

 • Първи срок: 19 декември 2018г. (сряда)

При заплащане на членски внос в първия посочен срок, колегите получават право да бъдат избирани за делегати и участват в определяне на квотата от РК за Общото събрание на КИИП

 • Втори срок: в периода 20-31 декември 2018г.

При заплащане на членски внос във втория посочен срок, колегите нямат право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на квотата;
Колегите заплатите членски внос във втория посочен срок получават Удостоверенията си след 31 януари 2019г. и не дължат наказателна такса за закъснение.

 • Трети срок: в периода 01.01.2019 – 31.03.2019г.

При заплащане на членски внос в третия посочен срок, колегите трябва да подадат документи за възстановяване на проектантската си правоспособност в РК и дължат и наказателна такса за закъснение в размер на встъпителната вноска – 150.00 лева.

Начин на плащане:

По банкова сметка на РК на КИИП Варна:

 • банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 • IBAN: BG90 UNCR 7527 1099 8039 26 
 • BIC: UNCRBGSF
 • основание: членски внос за 2019г. (моля да посочите първо рег.№ в КИИП и след това да се пишат трите имена)

Важно:

 • Преводи без вписани три имена и рег.№ в КИИП, платени от вносител, който не е титулярът-член на КИИП, няма да могат незабавно да бъдат отразени като платени
 • При плащане на членски внос от фирма, следва да се изпрати на електронната поща на РК Варна (office@kiip-varna.com) списък с трите имена, рег.№ на проектантите и основание, за които е извършено плащане, и да се приложи копие от платежното нареждане.

ВАЖНО: Колегите, които не са заплатили членски внос за 2019г. до края на трети посочен срок за плащане, отпадат от регистъра на КИИП и трябва да кандидатстват по общия ред като нови членове.

ВАЖНО: Колеги, моля не чакайте крайния срок! Своевременното плащане ще улесни издаването на удостоверение за 2019г.

ВАЖНО: Фактура за платен членски внос се издава само на физ.лице след изрично желание на колегите, заявено писмено по email: office@kiip-varna.com

При възнакли въпроси във връзка с „Кампания 2019“, моля свържете се с нас по email или на телефоните на РК на КИИП Варна.