Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция КСС каним Ви на курс на тема : „Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“ 2 юн
2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция ЕАСТ На 27.06.2018 г., от 14:00, в Конферентната зала на РК на КИИП : - бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, 801-802 във Варна
2018-04-18
Уважаеми колеги, Каним Ви на еднодневно обучение на тема: Съвременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВК системите Дата на обучението : 24.04
2018-04-18
  "Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КИИП Ви канят на безплатен семинар на тема:  „КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА S
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар - презентация на тема : "Новости в LED осветлението и технологиите 2018“Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 7
Информационно приложение 3
(към чл.2, ал.2 и ал.3 на Наредба №2)
За проектантска правоспособност
А Н К Е Т Н А   К А Р Т А   № / 2014 г.
за член на КИИП с рег. / 20г. в Регионална колегия гр.Варна
 1. ЛИЧНИ ДАННИ
  1.1
  1.2
  1.3
  1.4
 2. ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
  Серия
  Серия
 3. ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ, В КОЯТО ЛИЦЕТО УЧАСТВА
 4. МЕСТОРАБОТА (в хронологичен ред от момента към миналото):
  Предприятие/Фирма Адрес Длъжност Прослужено време: от – до
 5. ДЕЙНОСТ КАТО ТК (технически контрол) и НСН (независим стр. Надзор, консултант) и в ръководните органи на КИИП (член на УС, КПЕ, РР на РК или комисии към РР):
  Предприятие/Фирма Адрес: п.код, нас.място Длъжност(КТК,НСН,К): Време на дейността - от–до:
 6. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  (по–значими разработки по собствена преценка ;след началната регистрация на картата в КИИП – всички проекти)
  Рег.№ в РК Възложител : Части на проекта: Време на проектиране Забележка:
 7. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ:
  ПП (ОПП, ППП) Протокол №......../200..г. Части на проекта Печат
Декларирам верността на посочените по –горе данни и заявявам, че при промяна на някои от тях, свързани със статута ми на проектант или участието ми в ръководни органи на КИИП, преминаване от ОПП към ППП; промяна в някои от условията, които ограничават пълната ми правоспособност – станал/а съм служител в териториалната администрация или община, депутат и пр., ще уведомя Регионалната колегия в 7(седем) дневен срок.
Декларирам, че не възразявам посочените от мен лични данни в т.т да бъдат използвани при издаване на документи на мое име и за комуникация с мен и във връзка с предстоящи мероприятия на КИИП, а останалите лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защите на личните данни - само след изрично писмено съгласуване от моя страна.

 

 

Подпис:

 

Забележки:
1. Попълва се с обичайните данни като заверено копие от всяка попълнена анкетна карта се връчва и на проектанта.
2. Отделните регионални колегии могат да набират и други данни, с оглед специфичната си дейност.
3. Анкетната карта се попълва от проектанта при посочените по-горе промени, както и в края на всяка календарна година.