Документи
Нормативи
Новини
Регистър

2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция КСС каним Ви на курс на тема : „Особености при проектиране на стоманени конструкции на едноетажни стоманени сгради“ 2 юн
2018-05-18
Уважаеми колеги, от секция ЕАСТ На 27.06.2018 г., от 14:00, в Конферентната зала на РК на КИИП : - бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, 801-802 във Варна
2018-04-18
Уважаеми колеги, Каним Ви на еднодневно обучение на тема: Съвременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВК системите Дата на обучението : 24.04
2018-04-18
  "Уважаеми колеги,        Сика България ЕООД и КИИП Ви канят на безплатен семинар на тема:  „КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА S
2018-04-10
Уважаеми колеги, Каним ви на семинар - презентация на тема : "Новости в LED осветлението и технологиите 2018“Място : гр. Варна, бул. Цар Освободител 7
Образец 3
(към чл.4.3., ал.4 от устава на КИИП)

До Председателя на УС на КИИП
Чрез Регионална колегия на
КИИП -
З А Я В Л Е Н И Е
за ППП
от инж. Рег. №
ЕГН л.к. № изд. на от МВР-гр.
Адрес за кореспонденция:
гр./с. , ул./ж.к. , ет. ап.
тел. e-mail GSM
мобил. оператор:

 

Уважаеми колеги,
Желая да бъда в Регистъра на проектантите с Пълна проектантска правоспособност към секция " " по част
Прилагам следните документи:
  1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за ЕГН и постоянен адрес;
  2. Копие от диплома и приложението към нея за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен и квалификация „инженер” със специалност: " " и профил/специализация " ";
  3. Доказателства за проектантски стаж при условията на Наредбата за проектантската правоспособност. /копие от трудова/осигурителна книжка; списък с проектирани обекти и референция, подписани и подпечатани от проектант с ППП от същата специалност, копие от последното удостоверение за ОПП и други/;
  4. Копие от документ за внесен по банков път годишен членски внос;
  5. Свидетелство за съдимост - оригинал;
  6. Анкетна карта;

 

Декларирам, служител в администрацията на териториален орган на изпълнителната власт към или на община ./ненужното се зачертава и се добавя информация за съответната администрация или община/

 

 

Дата:
Подпис:

 

Забележки:
1. Всички копия трябва да са заверени с „вярно с оригинала” и подпис, собственоръчно от кандидата.
2. В т. 2 се вписват точните данни от дипломата за висше образование, например: „магистър-строителен инженер по ВиК – профил мрежи и системи” „инженер по ПГС – конструкции” или „инженер – технолог по млечна и месопреработваща промишленост” и т.н. При наличието и на бакалавърска диплома, същата се прилага към документите.