1. ЛИЧНИ ДАННИ

2. МЕСТОРАБОТА (в хронологичен ред от момента към миналото)

3. ДЕЙНОСТ КАТО ТК ( технически контрол) и НСН (независим стр. надзор, консултант) и в ръководните органи на КИИП (член на УС, КПЕ, РР на РК или комисии към РР)

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕАЛИЗАЦИИ (последни 3 разработени проекта)

5. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

Забележки: 1.  Попълва се с обичайните данни като заверено копие от всяка попълнена анкетна карта се връчва и на проектанта. 2. Отделните регионални колегии могат да набират и други данни, с оглед специфичната си дейност.