Кампанията за плащане на годишен членски внос за 2021г. е открита

Дължими такси съгласно проектантската правоспособност (ПП):

  • Пълна ПП: 120.00 лева
  • Ограничена ПП: 120.00 лева

Други такси, касаещи членството в КИИП:

  • членски внос за „замразена“ правоспособност: 24.00 лева (с подадено заявление до 01.12.2020г. и връщане на персоналния печат) – прекъсва се проектантска правоспособност за период от 1 календарна година (имате право да „замразявате“ ПП за 3 последователни години)
  • членски внос за втора или следваща проектантска правоспособност (придобита въз основа на една и съща диплома): 120.00 лева
  • членски внос за втора или следваща проектантска правоспособност (придобита въз основа на друга диплома): 120.00 лева

Удостоверенията за ПП ще бъдат раздавани според реда на плащане, като ще се проверя дали са изпратени анкетни карти.

Удостоверения НЯМА да се изпращат без предварително получена анкетна карта!

Удостоверения се изпращат до 3 работни дни от получаването на анкетната карта.

Кампанията за плащане на членски внос за 2021 има три срока за заплащане

Начин на плащане - по банкова сметка на РК на КИИП Варна

банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG90 UNCR 7527 1099 8039 26
BIC: UNCRBGSF
основание: чл.внос 2021г. рег.№ ….. , ПП, имена

(моля да посочите първо рег.№ в КИИП, след което правоспособността и накрая имената на лицето за което се плаща)

Важно:
Преводи без вписани три имена и рег.№ в КИИП, платени от вносител, който не е титулярът-член на КИИП, няма да могат незабавно да бъдат отразени като платени

При плащане на членски внос от фирма, следва да се изпрати на електронната поща на РК Варна (office@kiip-varna.com) списък с трите имена, рег.№ на проектантите и основание, за които е извършено плащане, и да се приложи копие от платежното нареждане.

ВАЖНО: Колегите, които НЕ са заплатили членски внос за 2021г. до края на трети посочен срок за плащане, отпадат от регистъра на КИИП и трябва да кандидатстват по общия ред като нови членове.

ВАЖНО: Колеги, моля не чакайте крайния срок! Своевременното плащане ще улесни издаването на удостоверение за 2021г.

ВАЖНО: Фактура за платен членски внос се издава само на физическо лице след изрично желание на колегите, заявено писмено по email: office@kiip-varna.com

При възникнали въпроси във връзка с „Кампания 2021“, моля свържете се с нас по email или на телефоните на РК Варна.