КАМПАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2023 г.

*ИМА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 г. – РЕШЕНИЯ Приети на ОС на КИИП, 25 юни 2022 г.

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ВАЖИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2023 г. Е В РАЗМЕР КАКТО СЛЕДВА:

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ВАЖИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2023 г. И Е В РАЗМЕР КАКТО СЛЕДВА:

 • ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (ППП)        150 лв.
 • ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (ОПП)        150 лв.
 • ЗА ВТОРА ИЛИ СЛЕДВАЩА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (ППП ИЛИ ОПП)        150 лв.
 • ВСТЪПИТЕЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС        150 лв.                                                    
 • ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ( важи за 5 години )        150 лв.
 • “ЗАМРАЗЕНА” ПРАВОСПОСОБНОСТ       30 лв.

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2023 г., за членове на Камарата с ППП и ОПП, се заплаща до  20 Декември 2022 г., съгласно чл. 3.3, т.3 от Устава на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили в срок до 20 Декември 2022 г., участват в определяне на делегатската квота от РК за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена“ правоспособност), заплащат членски внос до 20 Декември 2022 г.

В същия срок следва да се подаде Заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК. (имате право да „замразявате“ ПП за 3 последователни години).

==============================================================================================================================================

 • Информация за членовете на КИИП, заплатили членски внос за 2023 г., след срока, посочен в чл.3.3, т.3, а именно:
 • В периода 21-31 Декември 2022 г., не участват в определяне на делегатската квота. По решение на УС на КИИП от 2017 г., те получават Удостоверението си след 31 Януари 2023 г.
 • В периода 01 Януари – 31 Март 2023 г. подават Заявление в офиса на КИИП – РК Варна, заплащат 300 лв. (встъпителна вноска 150 лв. и членски внос 150 лв. за 2023 г.), след което получават Удостоверението за 2023 г.
 • След 01 Април 2023 г., възстановяват правоспособността си, съгласно приетите ПРОЦЕДУРИ

==============================================================================================================================================

УДОСТОВЕРЕНИЯ за проектантска правоспособност ще се издават след заплатен членски внос за 2023 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО е подписано  с електронен подпис от Председателя на УС на КИИП и по ЗЕДЕП представлява цифров оригинал. Ако документът бъде манипулиран, електронният подпис се деактивира. 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО не съдържа ПОДПИС НА ПРЕДСЕДАТЛЯТ НА РК Варна и ПЕЧАТ на Регионалната Колегия. 

В случай, че желаете фактура (издава се само на физическо лице), моля свържете се с нас:

 1. e-mail: office@kiip-varna.com 
 2. телефони на РК Варна:  +359 52 616 564;   +359 896 686 148

Необходими данни за фактура: Рег.N,  ПП и три имена, на лицето (лицата), за което е извършено плащането.

Начин на плащане - по банкова сметка на РК на КИИП Варна

банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG90 UNCR 7527 1099 8039 26
BIC: UNCRBGSF
основание: чл.внос 2023 г., рег.№ ….. , ПП, имена

(моля да посочите първо рег.№ в КИИП, след което правоспособността и накрая имената на лицето за което се плаща)

Важно:
При плащане на членски внос от фирма, следва да се изпрати на електронната поща на РК Варна (office@kiip-varna.com) списък с трите имена, рег.№ на проектантите и основание, за което е извършено плащане.

ВАЖНО: За платен членски внос се издава документ „сметка“ – на физическо лице. Документът за съответното плащане, може да  заявите и получите на email: office@kiip-varna.com

При възникнали въпроси във връзка с „Кампания 2023“, моля свържете се с нас по email или на телефоните на РК Варна.

``КАМПАНИЯ 2023`` - ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНО: Колегите, които НЕ са заплатили членски внос за 2023 г . до 31.03.2023 г., отпадат от регистъра на КИИП и трябва да кандидатстват по общия ред като нови членове.