Офисът на РК Варна ще работи с променено раб.време и при спазване на мерки за безопасност. // Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

Чл.внос 2020

Кампанията за плащане на годишен членски внос за 2020г. е открита

 

Дължими такси съгласно проектантската правоспособност (ПП):
 • Пълна ПП: 120.00 лева
 • Ограничена ПП: 120.00 лева

 

Други такси, касаещи членството в КИИП:
 • членски внос за „замразена“ правоспособност: 24.00 лева (с подадено заявление до 01.12.2019г. и връщане на персоналния печат) – прекъсва се проектантска правоспособност за период от 1 календарна година (имате право да „замразявате“ ПП за 3 последователни години)
 • членски внос за втора или следваща проектантска правоспособност (придобита въз основа на една и съща диплома): 120.00 лева
 • членски внос за втора или следваща проектантска правоспособност (придобита въз основа на друга диплома): 120.00 лева

 

Кампанията за плащане на членски внос за 2020 има три срока за заплащане:
Първи срок: 16 декември 2019г. (понеделник)

При заплащане на членски внос и изпращане на актуална анкетна карта в първия посочен срок, колегите получават право да бъдат избирани за делегати и участват в определяне на квотата от РК за Общото събрание на КИИП

Колегите заплатили и представили анкетна карта в първия посочен срок ще получат Удостоверенията си за ПП през м.Януари 2020г. 

 

Втори срок: в периода 17-31 декември 2019г.

При заплащане на членски внос във втория посочен срок, колегите нямат право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на квотата;
Колегите заплатили членски внос и изпратите актуална анкетна карта във втория посочен срок получават Удостоверенията си за ПП след 31 Януари 2020г. и не дължат наказателна такса за закъснение.

 

Трети срок: в периода 01.01.2020 – 31.03.2020г.

При заплащане на членски внос и изпращане на актуална анкетна карта в третия посочен срок, колегите трябва да подадат документи за възстановяване на проектантската си правоспособност в РК и дължат и наказателна такса за закъснение в размер на встъпителната вноска – 150.00 лева.

При заплащане на членски внос в третия срок, колегите трябва да заплатят общо 270.00 лева.

 

Начин на плащане – по банкова сметка на РК на КИИП Варна:
 • банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 • IBAN: BG90 UNCR 7527 1099 8039 26 
 • BIC: UNCRBGSF
 • основание: членски внос за 2020г. (моля да посочите първо рег.№ в КИИП и след това да се пишат трите имена и правоспособността)

 

Важно:
 • Преводи без вписани три имена и рег.№ в КИИП, платени от вносител, който не е титулярът-член на КИИП, няма да могат незабавно да бъдат отразени като платени
 • При плащане на членски внос от фирма, следва да се изпрати на електронната поща на РК Варна (office@kiip-varna.com) списък с трите имена, рег.№ на проектантите и основание, за които е извършено плащане, и да се приложи копие от платежното нареждане.

 

ВАЖНО: Колегите, които НЕ са заплатили членски внос за 2020г. до края на трети посочен срок за плащане, отпадат от регистъра на КИИП и трябва да кандидатстват по общия ред като нови членове.

 

ВАЖНО: Колеги, моля не чакайте крайния срок! Своевременното плащане ще улесни издаването на удостоверение за 2020г.

 

ВАЖНО: Фактура за платен членски внос се издава само на физ.лице след изрично желание на колегите, заявено писмено по email: office@kiip-varna.com

 

При възникнали въпроси във връзка с „Кампания 2020“, моля свържете се с нас по email или на телефоните на РК на КИИП Варна.