АНКЕТНА КАРТА се попълва от членовете на КИИП – РК Варна, получили персонален e-mail с допълнителна информация.

Колегите, които имат промяна в следните данни: адрес за кореспонденция, телефонен номер, електронна поща, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да попълнят АНКЕТНА КАРТА.