Становище от инж.Любомир Железов, рег.№05072

Back to Blog

Становище от инж.Любомир Железов, рег.№05072

По т. 1 – изцяло подкрепям
По т.2 – не подкрепям и съм категорично против

Мотиви – В Чл.162 от ЗУТ юридическо лице се тълкува по смисъла на търговския закон, т.е. в предмета на дейност е включена дейност проектиране, освен това юридическото лице включва в състава си физически лица с необходимата проектантска правоспособност и това е изцяло в синхрон с ЗКАИИП.

Правят се разсъждения, че физическите лица, притежаващи проектантска правоспособност, наети на трудов договор с предмета на техния труд – проекта или части от него са собственост на юридическото лице. Това е така, но носител на авторското право за инвестиционното проектиране е само физическото лице или лица по ЗАПСП /закона за авторското право и сродните права/.

Тези разсъждения са при хипотеза, при която физическите лица са на трудов договор към юридическото лице, което ги е ангажирало. И както се казва „изпълнява заповеди и указания на съответния пряк началник”. Това означава, че по някакъв начин физическото лице/а, което „изпълнява заповеди и указания” е съавтор на проекта и тук е въпрос на организация на юридическото лице, в зависимост от големината на проекта, как това физическо лице ще положи печат и подпис на документите /текстови и графични/ съставящи проекта.

Съществува хипотеза, при която физическо лице е на граждански договор към юридическото лице и изпълнява също проект или част от проект по конкретна задача. Това физическо лице може да не „изпълнява заповеди и указания”, но положило печат и подпис на документите носи цялата или споделена отговорност за проектните решения, а печата на юридическото лице /по смисъла на търговския закон/ удостоверява отговорността по организиране и осъществяване на процеса проектиране, вкл. и застраховането на дейността проектиране за да се получи продукта „проект”, включващ проектна част или проектни части изработени от физически лица притежаващи проектантска правоспособност.

Само искам да си представите какво се случва, ако се разреши проектантските бюра да имат проектантска правоспособност. Повечето юридически лица, които притежават някакъв капацитет, занимаващи се с дейности в Строителство, Отопление и Вентилации, Климатизации, ВиК услуги, Ел и КиП и А инсталации ще регистрират дейност проектиране, като проектантски бюра с правоспособност, ще се влеят в КИИП и ще осъществяват основните си дейности. Моето лично становище е, че това не отговаря на интересите на КИИП и е в пълно противоречие със ЗКАИИП.

Аргументът, че „по подобен начин е организирана работата и при надзорните фирми” е несъстоятелен, защото с предложените промени в ЗУТ, ясно се вижда,

че законодателя върви към персонализиране на задълженията и отговорностите при изпълнение на дейностите строителство, проектиране, строителен надзор.

Последният абзац от т.2 е истинската причина за това предложение. Там се съдържат аргументи, които не мога да приема. Не мога да приема, че поради това, че трябва да се създаде вътрешна организация във фирмата /юридическо лице/, която и да е тя, чрез предложения трябва да се прокарат промени, които са изцяло против интересите на проектантите. Това предложение се припокрива с исканията на Строителната камара и тези дискусии, които се водят за инженеринговата дейност, което не е в интерес на проектантите работещи отговорно и изкарващи своите доходи само с дейността проектиране.

По т.3

Носител на авторското право за инвестиционните проекти е само физическото лице или лица по ЗАПСП.

Авторско право се отстъпва само с договор или двустранно подписано споразумение, който или което трябва да има нотариална заверка на съдържанието му и официално получено от страните.

Авторският надзор е право на проектанта-носител на авторското право, но не е задължение.

Авторският надзор се осъществява по договор с Възложителя, желателно е да бъде съставна част с клаузи в договора за проектиране.

Прекратяването на авторският надзор се осъществява с писмено споразумение между страните, като отговорност се носи само до момента на осъществяване на авторския надзор.

Преотстъпване за изпълнение на авторски надзор от проектанта – автор на проекта, на инженер – проектант с пълна проектантска правоспособност

може да се осъществи с декларация, в която ясно и недвусмислено се посочват имената, проектантската правоспособност, наименованието на обекта, частта от проекта, по която се осъществява авторския надзор, а така също и правомощията на лицето осъществяващо авторски надзор /спазване на проектните решения, участва в съставянето и подписва актовете съставени по време на строителството, не прави промени в проектните решения и документацията без съгласието на проектанта-автор на проекта/.

Искам да коментирам само този цитат от изложението на инж.Кърлиев:

„Авторското право по отношение на проектите на инженерните специалности според нас не се третира ясно /по скоро въобще не се третира/ в закона за авторското право, което има резон, защото проектните ни решения подлежат на съобразяване с нормативни документи и полето за творчество е доста ограничено – факт”.

Няма смисъл от такова обобщаващо снизходително отношение към нашата работа и това е по скоро е себеусещане на конкретни проектанти. Законът ЗАПСП просто е твърде остарял и за това се изисква лобиране да бъде създаден съвременен закон, в който да бъдат разписани нашите права и задължения като автори на проекти в инженерните специалности. И именно за това трябва да работи КИИП, да разработи, внесе и лобира с юридически обосновани предложения за промяна на ЗАПСП.

Необходимо ни е малко повече самочувствие, което се изгражда въз основа на практика, проектни решения, от които да не се срамуваме, реализирани проекти, на които сме осъществявали авторски надзор и сме признали всички наши грешки, и сме понесли заяждания, упреци на „големи майстори и строители”, но сме защитили нашите решения и не на последно място – доволни клиенти.

Само си представете, ако този цитат го приложим към проектантите в част Архитектура – и те работят по нормативни документи.

0 0 глас
Рейтинг на статия
Абонирай се
Уведоми за
guest
0 Коментари
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари
Back to Blog
0
Ще се радваме на вашите мисли, моля, коментирайте.x
()
x