Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м.ЮНИ

Повече

23/06/2021 до 23/06/2021 Всички работни дни

Последен ден за м.ЮНИ за подаване на заявления за:
– членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна
– вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност
– вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност
– вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол
– промяна на фамилия
– заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП Варна