Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м. НОЕМВРИ

Повече

Започва в 1 Месец, 30 Дни

ноември 24, 2021 12:00 am

Последен ден за м. НОЕМВРИ за подаване на заявления за:
– членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна
– вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност
– вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност
– вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол
– промяна на фамилия
– заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП Варна