Последен срок за подаване на Заявления в КИИП – РК Варна за м. Май

Повече

26/05/2021

Последен ден за м. Май за подаване на заявления за:
– членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр. Варна
– вписване в регистъра на лицата с ограничена проектантска правоспособност
– вписване в регистъра на лицата с пълна проектантска правоспособност
– вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол
– промяна на фамилия
– заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП Варна