Последен ден за м.Ноември за подаване на Заявления в РК Варна

Повече

20/11/2019

Последен ден за м.Ноември за подаване на заявления за:

  • членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна
  • вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност
  • вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност
  • вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол
  • промяна на фамилия
  • заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП Варна