МАТЕРИАЛИ от ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
Информация за нови магистърски програми през 2023 г. – ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
На вниманието на тези, за които представлява интерес (обсъждане на проекта на Актуализиран План за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 год. )
Сименс ЕООД – Презентация: Комплексни решения на Siemens
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ за 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
Онлайн обучение на тема „Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници“, 09.02.2023 г.
ПРОДУКТОВО ПРЕДСТАВЯНЕ от Шрак Техник: Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи