ВЪПРОСИ ОТ ИНЖ. К.КЪРЛИЕВ

октомври 2019

Становище от инж.Константин Проданов, рег.№00003

1. Обвързване на разрешенията за строеж с одобрения проект..... Становището ми е положително за този казус. Въвеждането му ,обаче, ще бъде много трудно, като се има пред вид, че още от социалистическо време архитектите си издействаха по обектите да се отбелязват само техните имена. 2. Издаване печат за проектантска правоспособност на проектантско бюро...... Становището ми е отрицателно,...

Становище от инж.Любомир Железов, рег.№05072

По т. 1 – изцяло подкрепям По т.2 – не подкрепям и съм категорично против Мотиви – В Чл.162 от ЗУТ юридическо лице се тълкува по смисъла на търговския закон, т.е. в предмета на дейност е включена дейност проектиране, освен това юридическото лице включва в състава си физически лица с необходимата проектантска правоспособност и това е...

Становище от инж.Яни Касъров, рег.№05074

По т.1 Подкрепям!По т.2 ЗКАИИП е закон за физическите лица занимаващи се с изготвяне на Инвестиционни проекти и техните права, и задължения. Проектантско бюро (ПБ) в Закона е споменато мимоходом, с обяснения кой може и не може да регистрира ПБ, че трябва да бъдат регистрирани в Камарата, че ПБ бележи „място“, където Проектанта работи и се...

Становище от инж.Стефан Георгиев, рег.№05203

Считам че:обобщаване на професионални мнения и/или препоръки за законодателни/нормативни промени може да се постигне, чрез анкета(и) и/или проведен дебат на форум на колегията; предполагам законодателни/нормативни промени могат да се инициират от професионални сдружения като КИИП по процедури водени от политически партии и компетентни/квалифицирани юристи (като пример Балакова, Ковачев или др. наети от КИИП)