Стани член на Регионална колегия на КИИП Варна

Член на КИИП може да бъде всяко физическо лице, което е вписано в регистрите за проектантска правоспособност на КИИП

Вписването в регистъра за проектантска правоспособност става след подаване на заявление за членство в колегията и представяне на необходимите документи

Всеки проектант е вписан в регистъра на КИИП с индивидуален регистрационен номер, след което получава:

  • удостоверение за проектантска правоспособност

  • личен печат