Преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“
ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 ГОДИНА.
Честване на 80-тата годишнина на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ гр. Варна
НПС МДГЕ на КИИП организира Национална научно-приложна конференция на тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“
Интервю на гл. секретар на КИИП инж. Антони Чипев за проблемите в ЗКАИИП и оправомощаването за проектантска правоспособност.
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ
МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2021 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
ГЕОЗОНА ЕООД и GEOSLAM организират среща – презентация на най-новите SLAM технологии в лазерното сканиране.
МАТЕРИАЛИ от ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
Информация за нови магистърски програми през 2023 г. – ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
МАТЕРИАЛИ за ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
На вниманието на тези, за които представлява интерес (обсъждане на проекта на Актуализиран План за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) за периода 2021-2027 год. )
Сименс ЕООД – Презентация: Комплексни решения на Siemens
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ за 2022 г. на РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ на КИИП – ВАРНА
Онлайн обучение на тема „Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници“, 09.02.2023 г.
ПРОДУКТОВО ПРЕДСТАВЯНЕ от Шрак Техник: Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи