Последен срок за подаване Заявления в РК Варна за м. Октомври

Повече

Започва в 4 Месеци, 27 Дни

25/10/2023 14:00

Последен ден за м. Октомври за подаване на заявления за:
– членство в КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ чрез Регионална колегия – гр.Варна
– вписване в регистъра с ограничена проектантска правоспособност
– вписване в регистъра с пълна проектантска правоспособност
– вписване в регистъра на лицата упражняващи технически контрол
– промяна на фамилия
– заявления за прехвърляне към/от РК на КИИП Варна