Изменение на ЗУТ

Предложение от инж.Любомир Железов, рег.№05072

Чл.142 ал. 10 – последно изречение след думата „проект” се добавя „ и изготвя доклад, съдържащ задължително оценка за изпълнение на изискванията на чл.142, ал.5, т.4; т.5; т.7; т.10 и изискванията по чл.169, ал.1, т.1 и т.2, ал.3; Мотиви за редакцията – Физическото лице осъществяващо технически контрол...

Предложение от инж.Яни Касъров, рег.№05074

1. Предложена поправка в ЗИД: - В чл.142 ал. 10, изречение последно след думата „проект“ се добавя „и изготвя доклад, съдържащ задължително оценка за изпълнението на изискванията на чл.142,ал. 5.“. Коментар: Чл.142 (10) уточнява, от кого и как да се направи оценка на съответствие на част "Конструктивна" от инвестиционния проект. Част „Конструктивна" ! Какво гласи чл.142 (5) Оценката...