Предложение от инж.Яни Касъров, рег.№05074

Back to Blog

Предложение от инж.Яни Касъров, рег.№05074

1. Предложена поправка в ЗИД:

В чл.142 ал. 10, изречение последно след думата проект се добавя „и изготвя доклад, съдържащ задължително оценка за изпълнението на изискванията на чл.142,ал. 5.“.

Коментар:

Чл.142 (10) уточнява, от кого и как да се направи оценка на съответствие на част Конструктивна от инвестиционния проект. Част Конструктивна“ !

Какво гласи чл.142 (5)

Оценката обхваща проверка за съответствие със:

  1. предвижданията на подробния устройствен план;
  2. правилата и нормативите за устройство на територията;
  3. (изм. ДВ, бр. 101 от 2015 г.) изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3;
  4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
  5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
  6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
  7. (изм. ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
  8. (нова ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
  9. (нова ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
  10. (нова ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

Чрез поисканата промяна се вменява на физическо лице, Технически контрол (ТК) по част Конструктивна, да се произнася по Устройствени планове, да е запознат с нормативите по устройство на територията, да следи за съгласуване между всички части на проекта, да е запознат с устройството и безопасността на надзорните съоръжения и т.н. Не ТК, а специалист по всичко! Ако ТК извърши оценка на всичко това, за какво са и какво ще правят останалите специалисти във фирмата Консултант или в Експернтите съвети?

Предложение:

В чл. 142 (6) т.1, чл. 142 (9) и чл. 142 (10) в предложените текстове изразът оценка за изпълнението на изискванията на чл. 142,ал. 5.да се замени с оценка на част Конструктивназа изпълнението на изискванията на чл. 142,ал. 5, т.3, т.4, т.5, т.7 и т.10.“

2. Предложена поправка в ЗИД:

чл. 232 (10) Наказва се с глоба от 1000 до 3000 лв. проектант, неизпълнил задължение по чл. 139, ал. 3

Коментар:

Какво гласи чл.139 (3)

(Изм. ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Всички документи графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.

Често срещана практика е, проектантите да са съгласували частите си по време на проектирането, но след отпечатването на проектите те се предават на Възложителя или Водещия проектант, и там да се подписват хартиените носители. Ако проектите се внесат за получаване на Разрешение за строеж, преди всички проектанти да са ги подписали, чия е вината?

В чл. 142 (5) т.4 е записано, че оценката за съответствие на проекта обхваща взаимната съгласуваност между частите на проекта. Следователно, ако има несъгласувани и неподпечатани проекти, вината е на далия оценка за съответствие, не на проектанта!

Предложение:

Чл. 232, ал.10 да отпадне!

0 0 глас
Рейтинг на статия
Абонирай се
Уведоми за
guest
0 Коментари
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари
Back to Blog
0
Ще се радваме на вашите мисли, моля, коментирайте.x
()
x