Офисът на РК Варна работи с колеги с променено раб.време и при спазване на мерки за безопасност. // Предстоящите събития и мероприятия може да намерите на КАЛЕНДАР

Становище от инж.Константин Проданов, рег.№00003

1. Обвързване на разрешенията за строеж с одобрения проект….. Становището ми е положително за този казус. Въвеждането му ,обаче, ще бъде много трудно, като се има пред вид, че още от социалистическо време архитектите си издействаха по обектите да се отбелязват само техните имена….

Становище от инж.Любомир Железов, рег.№05072

По т. 1 – изцяло подкрепям По т.2 – не подкрепям и съм категорично против Мотиви – В Чл.162 от ЗУТ юридическо лице се тълкува по смисъла на търговския закон, т.е. в предмета на дейност е включена дейност проектиране, освен това юридическото лице включва…

Становище от инж.Яни Касъров, рег.№05074

По т.1 Подкрепям! По т.2 ЗКАИИП е закон за физическите лица занимаващи се с изготвяне на Инвестиционни проекти и техните права, и задължения. Проектантско бюро (ПБ) в Закона е споменато мимоходом, с обяснения кой може и не може да регистрира ПБ, че трябва да…

Становище от инж.Стефан Георгиев, рег.№05203

Считам че: обобщаване на професионални мнения и/или препоръки за законодателни/нормативни промени може да се постигне, чрез анкета(и) и/или проведен дебат на форум на колегията; предполагам законодателни/нормативни промени могат да се инициират от професионални сдружения като КИИП по процедури водени от политически партии и компетентни/квалифицирани…

Становище от инж.Румен Рафайлов, рег.№05062

Относно поставения въпрос за отказ от авторско право: Необходимо и да се уточни отговорността, когато друг проектант поема само авторския надзор на обекта.